ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА „Дивинити“ ЕООД

Уебсайтът на underwear.bg е електронен магазин, собственост на фирма „Дивинити“ ЕООД

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията между „Дивинити“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, собственик на уеб сайт ww.underwear.bg, извършващ дейност като електронен магазин, наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга страна потребителите на онлайн магазин underwear.bg.  Тези условия обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани или пазаруват като гости, по телефон или чрез изпратен имейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на underwear.bg и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока и/или стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.3. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл.4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия“, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Дивинити“ ЕООД ;
2. Седалище: РБългария, град Димитровград-6400, област Хасково, община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски“ №66;
3. Данни за контакт:  мобилен телефон: +359 898 478 512 и-мейл/email – divinityltd@abv.bg, уеб сайт: underwear.bg;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 126740959;

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)
При спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr .

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.6. Електронният магазин е достъпен на адрес: www.underwear.bg в Интернет, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки, включително следното:
1. Да попълнят вярно електронната форма за регистрация и/или извършат изявлението за поръчка като „гост“ без да се регистрират в системата на сайта – онлайн, по телефон или чрез имейл;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИНА начини за разплащане;
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
Чл.7. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл.8. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние- по телефон или чрез имейл.
(2) По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл.9. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, които са попълнили коректно формата за поръчка като „гост“ в страницата на магазина.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.10. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
* Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(8) „Дивинити“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.
Чл.11. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.12. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(2)Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
(10)Публикуването на стоки на underwear.bg се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до „Дивинити“ ЕООД за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(11) Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите на underwear.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
Чл.13. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4.Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5.Избор на способ и момент за плащане на цената;
6.Потвърждение на поръчката;
7.Указаната цена е за 1 брой в лева и включва ДДС. В цената на продукта не е включена цената за доставка, както и допълнителни аксесоари;

8.Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва ОНЛАЙН МАГАЗИНА със задължението за изпълнение на поръчката и доставка;

9.Потребителят се ангажира да потвърди  или отхвърли направената от негово име поръчка, както и да доизясни всички детайли по нея, след като консултант на ОНЛАЙН МАГАЗИНА се свърже с него по e-mail или друг начин за комуникация, в работното време на фирмата;
10.Потребителят потвърждава, че приема комуникацията по електронен път за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона;

11.Чрез натискане на бутона „Поръчване“ потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и „Дивинити“ ЕООД съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите;
12. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Цената може да бъде променена във всеки момент без предупреждение. Цената на продуктите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, не е задължително да бъде същата и във физическия магазин. За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна, актуална и сериозна. По този начин Ви предупреждаваме, че има моменти, когато в резултат на неизправност на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или грешка, цената показана на ОНЛАЙН МАГАЗИНА може да не е истинската и реална. В тези случаи ще бъдете информирани относно правилната цена. В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, показаната цена в ОНЛАЙН МАГАЗИНА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена. В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и като „Гост“. Този вид регистрация позволява да се направи еднократна поръчка. За регистрация като „Гост“, ползвателят трябва да въведе определени данни, като име/наименование, и-мейл, телефон, адрес и други. При този вид регистрация на Клиента не се създава Акаунт.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Потребители, които не са приели настоящите Общи условия.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.14. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
Чл.15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(2) Цената на стоките, с включени всички данъци, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) ОНЛАЙН МАГАЗИНА на „Дивинити“ ЕООД , не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули.

(8) В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на окомплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или e-mail, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.
(9) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(10) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или електронна поща.
Чл.16. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл.17. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
4.Няма запазен добър търговски вид (стоката е скъсана, надраскана, прана, гладена, всички етикети и описания са налични.); 5.Са налице повреди, причинени от неправилна употреба; 6.Не е запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива; (3)Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:
-сключване на договора;
– при договор за услуги;(*транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента).
(4) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(5) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(6) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл.18. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
(4) Стоките, поръчани на bgbelio.com, се доставят чрез куриерски фирми. Всяка куриеpска фирма носи отговорност за изпълнение на сроковете за доставка. Доставчика не носи никаква отговорност за неспазване на сроковете за доставка по вина на куриерска фирма.
Чл.19. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
(4) ОНЛАЙН МАГАЗИНА на „Дивинити“ ЕООД няма достъп до вашите картови или автентикационни данни, а само обслужващата Ви банка или Вашата банка издател на картата.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.20. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
Чл.21. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката (ако е упоменато в договора)  и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние зачитаме Вашите лични данни!
Чл.22.Доставчикът приема и обявява на сайта Декларация за поверителност на „Дивинити“ ЕООД .
Чл.23. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.24. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство.
(2) Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(3) Ако потребителят използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия.
(4) За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор Доставчикът е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай потребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от Доставчика за промяна в Общите условия.
(5) В случай, че потребителят по сключения договор е бил уведомен от Доставчикът за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.
Чл.25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения.

X. ПРЕКРАТЯВА

Чл.26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл.28. В случай, че поради промени в законодателството или поради друга причина, която и да е било разпоредба на Общите условия не може да бъде приложена, отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на действащото законодателство и установените търговски практики и обичаи.
XIII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл.29. (1) Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство.
(2)Страните могат да използват електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:http://ec.europa.eu/odr;
(3)При непостигане на съгласие всяка от страните може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.